Lög barnavinafélagsins Sumargjafar

Lög barnavinafélagsins Sumargjafar

Núgildandi lög Sumargjafar eru frá árinu 1981, með breytingum frá 1982. Á liðnu ári ákvað stjórn félagsins að endurskoða lögin og taka mið af breyttum aðstæðum í rekstri. lögin verða lögð fyrir aðalfund 8. júní 2017. Hér fyrir neðan má finna tillögu að hinum endurskoðuðu lögum ásamt núgildandi lögum (með því að smella á fyrirsagnirnar má sjá lögin).

Lög fyrir barnavinafélagið Sumargjöf
(lögð fram á aðalfundi 8. júní 2017)

1. gr. Félagið heitir Barnavinafélagið Sumargjöf. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að andlegu og líkamlegu heilbrigði og þroska barna og vernda þau gegn óhollum áhrifum. Þessum tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því að:

 1. Stuðla að menningarstarfsemi í þágu barna.
 2. Stuðla að rannsóknum og ráðstöfunum viðvíkjandi hag og aðbúnaði barna og vinna að því að ritað sé um uppeldismál.
 3. Hafa áhrif á löggjöf landsins börnum í hag.
 4. Hvetja ríki og borg til að leggja sem mest fé fram þessum málum til stuðnings.

Almenn starfsemi snýst um rekstur og útleigu fasteigna, ávöxtun fjármuna og styrkveitingar.

3. gr. Um styrkveitingar gilda eftirtaldar reglur:

 1.  Auglýstir styrkir. Snemma árs skal auglýsa styrki og tilgreina skilmála og umsóknarfrest. Félagsstjórn tekur endanlega ákvörðun um styrkveitingar, en hún getur falið nefnd úr hópi stjórnar að fara yfir umsóknir og leggja fram tillögur. Standa skal faglega að styrkveitingum og mati umsókna.
 2. Aðrir styrkir, sem stjórn ákveður á hverjum tíma, en ekki eru auglýstir. Geta það bæði verið tilfallandi styrkir, eða styrkir til lengri tíma.

Óskað skal eftir skilagrein um ráðstöfun styrks.

4. gr. Aðalfund félagsins skal halda í maí eða júní ár hvert. Hann hefur æðstu völd í öllum málum félagsins. Aðalfund skal boða á sannanlegan hátt með hálfs mánaðar fyrirvara og tilgreina fundarstað og -tíma. Telst aðalfundurinn þá lögmætur. Á aðalfundi skal lögð fram skýrsla stjórnar, endurskoðaðir reikningar félagsins samþykktir, og kosið í aðal- og varastjórn.

Auk aðalfundar skal halda almennan félagsfund, ef stjórninni þykir ástæða til, eða ef minnst 10 félagsmenn óska þess. Skal til hans boðað á sama hátt og aðalfundar, enda gildi sömu reglur um lögmæti hans. Í fundarboði skal koma fram hvaða mál verði tekin fyrir.

5. gr. Í stjórn félagsins eiga sæti sjö menn. Stjórnarmenn skulu kjörnir úr hópi félagsmanna á aðalfundi til þriggja ára í senn. Þriðja hvert ár skulu þrír kjörnir, en annars tveir. Kjósa skal þrjá varamenn árlega og taka þeir sæti í félagsstjórninni eftir atkvæðamagni, en umboð þeirra fellur niður við hvern aðalfund. Forfallist aðalmaður í eitt ár eða lengur, má fjölga varamönnum í fjóra. Stjórnarmenn má endurkjósa.

Kosning stjórnar skal vera skrifleg ef þess er óskað. Skal rita á kjörseðla nöfn jafn margra manna og kjósa á. Fyrst skal kjósa tvo (eða þrjá) aðalmenn. Náist ekki hreinn meirihluti atkvæða (>50%) fyrir einhvern þeirra, skal kjósa aftur milli þeirra sem voru næst því að ná kosningu. Standi atkvæði á jöfnu að lokinni annarri umferð, skal varpa hlutkesti. Einfaldur meirihluti nægir við kjör varamanna.

Stjórnin skiptir með sér verkum.

6. gr. Fjármál: Félagsstjórn hefur yfirumsjón með fjárreiðum félagsins og kýs gjaldkera úr sínum hópi. Reikningsleg endurskoðun skal framkvæmd af löggiltum endurskoðanda, er félagsstjórn ræður til þess starfa. Að lokinni endurskoðun skulu reikningarnir lagðir fyrir stjórn og aðalfund til samþykktar eða synjunar. Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Stjórnin skal á hverjum tíma hafa rétt til að athuga reikninga félagsins.

7. gr. Félagsmaður getur hver sá verið sem stendur í skilum með árgjald til félagsins. Árgjald er ákveðið á aðalfundi.

8. gr. Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi, og þarf til þess þrjá fimmtu hluta greiddra atkvæða. Þess skal getið í fundarboði að lagabreytingar verði á dagskrá og skulu breytingarnar kynntar þar eða á heimasíðu félagsins.

9. gr. Félagsslit: Ekki er heimilt að leggja félagið niður nema til komi aðalfundarsamþykkt með fjórum fimmtu hlutum atkvæða. Í aðalfundarboði skal greina rækilega frá fyrirhuguðum félagsslitum og hvaða ástæður liggja að baki. Fari svo að félagið verði lagt niður skal sjóðum og öðrum eignum félagsins ráðstafað í samræmi við tilgang þess og lög. Skal það gert í samráði við borgarstjórn Reykjavíkur.

10. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi eldri lög félagsins frá árinu 1981, með breytingum 1982.

Lög fyrir Barnavinafélagið Sumargjöf
(samþykkt á aðalfundi 1981, með breytingu á 4. grein 1982)

1. gr. Félagið heitir Barnavinafélagið Sumargjöf. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að andlegri og líkamlegri heilbrigði og þroska barna og vernda þau gegn óhollum áhrifum. Þessum tilgangi sínum hyggst félagið ná meðal annars með því að:

  1. Koma upp dagheimilum eða leikskólum fyrir börn.
  2.  Hafa áhrif á löggjöf landsins börnum í hag.
  3. Stuðla að rannsóknum og ráðstöfunum viðvíkjandi hag og aðbúnaði barna og vinna að
   því að ritað sé um uppeldismál í blöð, tímarit og önnur rit.
  4. Stuðla að menningarstarfsemi í þágu barna.
  5. Félagið skal eftir mætti stuðla að því að haldið sé uppi hátíðahöldum á sumardaginn
   fyrsta.
  6. Safna fé til framkvæmda og vinna að því að ríkis- og borgarsjóður leggi sem mest fé fram
   þessum málum til stuðnings.

3. gr. Aðalfund félagsins skal halda í maí- eða júnímánuði ár hvert. Hann hefur æðstu völd í öllum málum félagsins. Aðalfund skal boða bréflega með hálfs mánaðar fyrirvara og telst hann þá lögmætur. Félagsstjórn (og framkvæmdastjóri) skulu sitja aðalfund. Á aðalfundi skal lögð fram skýrsla stjórnar, endurskoðaðir reikningar félagsins kynntir, og kosið í aðal- og varastjórn.

Auk aðalfundar skal halda almennan félagsfund, ef stjórninni þykir ástæða til, eða ef minnst 10 félagsmenn óska þess. Skal til hans boðað á sama hátt og aðalfundar, enda gildi sömu reglur um lögmæti hans. Í fundarboði skal koma fram hvaða mál verði tekin fyrir.

4. gr. Í stjórn félagsins eiga sæti sjö menn. Stjórnarmenn skulu kjörnir úr hópi félagsmanna á aðalfundi til þriggja ára í senn. Þriðja hvert ár skulu þrír kjörnir, en annars tveir.
Kjósa skal þrjá varamenn árlega og taka þeir sæti í félagsstjórninni eftir atkvæðamagni, en
umboð þeirra fellur niður við hvern aðalfund. Forfallist aðalmaður í eitt ár eða lengur, má
fjölga varamönnum í fjóra. Stjórnendur má endurkjósa.

Kosning stjórnar skal vera skrifleg. Skal rita á kjörseðla nöfn jafn margra manna og kjósa á.
Fyrst skal kjósa tvo aðalmenn. Náist ekki hreinn meirihluti atkvæða fyrir annan (eða báða),
skal kjósa aftur milli þeirra tveggja (eða fjögurra) sem voru næst því að ná kosningu. Standi
atkvæði á jöfnu að lokinni annarri umferð, skal varpa hlutkesti. Einfaldur meirihluti nægir við kjör varamanna.

Stjórnin skiptir með sér verkum.

5. gr. Ef nauðsyn krefur er félagsstjórn heimilt að ráða framkvæmdastjóra með ráðningarsamningi. Hún skal hafa yfirumsjón með starfi hans. Hann skal starfa í nánu samráði við félagsstjórn og má ekki án samþykkis félagsstjórnar taka mikilsvarðandi ákvarðanir um starfsemi félagsins eða neitt það, sem hefur verulega fjárhagslega þýðingu.

Stjórnin skal á hverjum tíma hafa rétt til að athuga reikninga félagsins.

6. gr. Félagið rekur leikfangaverslunina Völuskrín. Félagsstjórn skal ráða framkvæmdastjóra fyrir verslunina með ráðningarsamningi. Hann er ábyrgur fyrir rekstri og afkomu verslunarinnar. Hann skal leitast við að hafa á boðstólum fjölbreytt úrval af fyrsta flokks leikföngum. Framkvæmdastjórinn skal starfa í samráði við félagsstjórn og er stjórninni heimilt að skipa nefnd honum til ráðuneytis. Verslunin skal rekin fyrir sérstakan reikning.

7. gr. Félagsstjórn hefur yfirumsjón með fjárreiðum félagsins og kýs gjaldkera úr sínum hópi. Reikningsleg endurskoðun skal framkvæmd af löggiltum endurskoðanda, er félagsstjórn ræður til þess starfa. Að lokinni endurskoðun skulu reikningarnir lagðir fyrir stjórnina til samþykktar eða synjunar. Reikingsár félagsins er almanaksárið.

Heimilt er að kjósa á aðalfundi tvo endurskoðendur. Þeir skulu aðstoða félagsstjórn við að
leggja mat á reikningana. Þessir aðilar skulu hafa aðgang að öllum nauðsynlegum gögnum.

8. gr. Félagsmaður getur hver sá verið, sem hefur íslenskan ríkisborgararétt og stendur í skilum með árgjald til félagsins. Árgjald er ákveðið á aðalfundi.

9. gr. Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi, og þarf til þess þrjá fimmtu hluta greiddra atkvæða. Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórninni að minnsta kosti mánuði fyrir aðalfund. Þess skal getið í fundarboði að lagabreytingar verði til umræðu og skulu breytingarnar kynntar þar.

10. gr. Ekki er heimilt að leggja félagið niður nema til komi aðalfundarsamþykkt með fjórum fimmtu hlutum atkvæða. Senda skal félagsmönnum og borgaryfirvöldum bréf með góðum fyrirvara. Þar skal greina rækilega frá fyrirhuguðum félagsslitum og hvaða ástæður liggja að baki.

Fari svo að félagið verði lagt niður skal sjóðum og öðrum eignum félagsins ráðstafað í
samræmi við tilgang þess og lög, að svo miklu leyti sem við á. Skal það gert í samráði við
borgarstjórn Reykjavíkur.

11. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi eldri lög félagsins frá árinu 1963.